آموزش ساختار دستوری if در #C

آموزش ساختار دستوری if در #C

درس چهارم

 

 

ساختار دستور شرطی IF در #C

 

یکی از مهم ترین ساختارهای دستوری در هر زبان برنامه نویسی از جمله #C ، دستور if است. توانایی ساخت دستورات شرطی کلی از مهم ترین کارهایی است که بایستی بتوان با زبان های برنامه نویسی انجام داد. در #C، ساختار شرطی if بسیار ساده و کاربردی است. اگر از شاختار دستوری شرطی if در هر زبان برنامه نویسی دیگری استفاده کرده باشید، به راحتی می توانید در #C نیز از آن بهره بگیرید. ساختار دستور شرطی if نیازمند یک مقدار boolean است که یا true است یا false .

در برخی از زبان های برنامه نویسی، چندین نوع داده ای را می توان به صورت اتوماتیک به Boolean تبدیل کرد، اما در #C باید مستقیما از نوع داده ای Boolean استفاده کنید. برای مثال نمی توانید از نوع داده ای عددی int به صورت مستقیم استفاده کنید، اما می توانید آن را با یک مقدار دیگر قیاس کرده و مقدار true یا false نتیجه را مورد استفاده قرار دهید.

در درس قبلی، به آموزش نحوه تعریف و استفاده از متغیرها (Variables) در زبان #C پرداختیم. در این درس هم به آموزش نحوه کار با دستورات شرطی در #C می پردازیم. برای این منظور کد مثال زیر را با دقت مطالعه کنید …

 

 

 

;using System

namespace ConsoleApplication1

}

class Program

}

static void Main(string[] args)

}

;int number

;Console.WriteLine(“Please enter a number between 0 and 10:”)

;number = int.Parse(Console.ReadLine())
if (number > 10)

;Console.WriteLine(“Hey! The number should be 10 or less!”)

else

if (number < 0)

;Console.WriteLine(“Hey! The number should be 0 or more!”)

else

;Console.WriteLine(“Good job!”)
;()Console.ReadLine

{

{

{

در کد مثال فوق از دو دستور شرطی if استفاده کرده ایم تا چک کنیم آیا عدد ورودی توسط کاربر، بین ۱ تا ۱۱است یا خیر. به همراه دستور if از کلید واژه else نیز استفاده شده است. قسمت کد else زمانی اجرا می شود که شرط بخش if درست نباشد.

اگر در کد مثال فوق دقت کرده باشید، ما از کاراکترهای {} برای دسته بندی دستورات if و else ها استفاده نکرده ایم.. این یک قانون در C# است. اگر کد نوشته شده فقط در حد یک متن خطی باشد، نیازی به استفاده از {} برای دسته بندی کدها نیست.

 

حجم کد نوشته شده برای مقایسه مقدار یک عدد در مثال فوق کمی زیاد به نظر می رسد. همان کد را می توانید به صورت زیر، خلاصه تر بنویسید:

 

if((number > 10) || (number < 0))

;Console.WriteLine(“Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!“)

else

;Console.WriteLine(“Good job!”)

 

ما هر یک از دستورات شرطی را درون یک پرانتز قرار داده و سپس از عملگر || که به معنای “یا”، “or” می باشد، استفاده کرده ایم تا چک کنیم عدد وارد شده از ۱۱ بزرگتر یا کوچکتر از ۱ است. عملگر دیگری که در این گونه موارد نیز می توانید استفاده کنید عملگر AND به معنای “و” است که به صورت && نوشته می شود. آیا می توانیم در کد مثال دوم از عملگر AND به جای or استفاده کنیم؟. بله، فقط کافی است کد را به صورت زیر بازنویسی کنیم:

 

if((number <= 10) && (number >= 0))

;Console.WriteLine(“Good job!”)

else

;Console.WriteLine(“Hey! The number should be 0 or more and 10 or less!”)

 

 

مجیدآنلاین - صفر تا صد ساخت بازی با سی شارپ 3#

انواع عملگر ها و کاربرد آن در زبان برنامه نویسی #C

 

 

در این درس عملگرهای “کوچکتر از” و “بزرگتر از” را نیز معرفی کردیم.

 

همچنین برای مشاهده درس سوم یعنی آموزش تعریف و مقداردهی متغیرها Variable در #C اینجا کلیک کنید.