آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

آیین‌نامه تحریر دفاتر قانونی

دفاتر قانونی جاییست که کلیه عملیات مالی شرکت و بنگاه‌های اقتصادی پس از تایید مدیریت ثبت می‌شوند.

داشتن دفاتر قانونی و ثبت رویدادهای مالی در آن‌ها الزامی است و حسابداران بعنوان نویسندگان آیین‌نامه‌های تحریر مربوطه آشنا باشند. این دفاتر توسط بازرسان مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند و از این‌رو سهل‌انگاری در تنظیم آن‌ها ممکن است تبعات ناگواری بهمراه داشته باشد.

چگونگی تنظیم و کار با این دفاتر جزو مهمترین قوانینی که یک حسابدار باید بداند است.