اثرات محیط بر رفتار وسلامت انسان

http://پردیس فناوری کیش_ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت ومدیریت _ گروه محیط زیست

اثرات محیط بر رفتار و سلامت انسان:

در بررسی دقیق جدول های مرگ ومیر در جوامع صنعتی جدید ، یک واقعیت کوبنده آشکار می شود.

بروز  انواعی  از بیماری های مرگ و میرزا ،


  بجز مواردی کاهش یافته و یا ثابت باقی مانده اند.

این استثنا عبارت است از سرطان ، بیماری های قلبی و کوید۱۹ .

البته از شیوع آخرین  بیماری یعنی کوید ۱۹  هنوز یک دهه نگذشته.

اما تاثیر و رنج های حال از  کرونا ویروس تا دهه ها در ذهن بشر امروزی خواهد ماند .

پژوهش گران  ، به نوعی کرونا را پاسخ طبیعت  در مقابل مخاطرات ناشی از فعالیت های انسانی می دانند.

نتایج حاصل از بررسی ها این حقیقت را آشکار کرد که درجوامع صنعتی  دشمنان بزرگ سنتی بشر، یعنی بیماری های عفونی اهمیت چندانی ندارند .

 بیماری هایی از جمله طاعون، تیفوس، آبله، وبا، مالاریا تب زرد و تا حدی آنفولانزا  ، همگی تحت کنترل در آمده اند.

ولی به تدریج روشن شد ؛ که این امراض توسط گروه جدیدی از بیماری ها جایگزین شده اند که ظهورشان گواه مشکلات تازه در محیط زیست بشر است.

اینها عبارت اند از تنگی نفس و سرطان های دستگاه تنفس ، که به وسیله دود و آلودگی های  هوا  ایجاد می شوند .

بیماری های عروق قلب که خود به تنهایی بهترین شاخص وجود تنش در آمار های مربوط به میزان مرگ ومیر است.

به طور خلاصه بعضی از آسیب های وارد شده بر سلامت عومی بیانگر این اصل می باشند:

وقتی شدت متغیر ها از حد مطلوب یا کافی فراتر رود احتمال بقا کاهش می یابد.

سوال این است ، رشد سریع بیماری ها ی ناشی از صنعتی شدن ، بر میزان کل مرگ ومیر می افزاید؟

در نتیجه احتمال زندگی را کاهش می دهد؟

پاسخ این سوال بستگی  دارد که :

آیا بیماری های مذکور مردم را در سنینی می کشند، که به هر صورت پس از آن زنده نمی ماندند؟

یا این که پیش از این تاریخ به طور نارس از میان می برند؟

 آیا در صورت نبودن آن بیماری ها، مردم هنوز به حیات خود ادامه میدادند؟

شواهد نشان میدهد که بعضی از گروه های مردم به طور مادرزادی نسبت
به بیماری های ریوی حساسیت دارند .

در نتیجه اگر یکی از این بیماری های ریوی آنها را نکشد، دیگری باعث مرگشان خواهد شد.

یک راه آنکه علاوه بر  مرگ ناشی از بیماری های ریوی تاثیر هریک را جداگانه بررسی نمود.

 تنگی نفس و سرطان تنفسی آیا کسانی را  می کشند که در گذشته در اثر سل میمردند؟ پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_گروه محیط زیست

http://پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت ومدیریت_گروه محیط زیست

htpp://kishindustry.com