استانداردهای حسابرسی چیست؟

استانداردهای حسابرسی چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

استانداردهای حسابرسی، معیاری برای سنجش کیفیّت کار حسابرسان است. انجمن حسابداران رسمی آمریکا برای نخستین بار در سال ۱۹۴۷، استانداردهای ده‌گانه حسابرسی را معرفی نمود. این استانداردها تاکنون جهت انطباق با تغییرات محیط حسابرسی، تعدیل و تغییر یافته‌اند. استانداردهای حسابرسی همراه با طبقه‌بندی آنها در سه گروه قرار می گیرند.

  1. استانداردهای عمومی
  2. استانداردهای عملیات (رسیدگی)
  3. استانداردهای گزارشگری