استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري

استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري کسانی هستند که برای تصمیم گیری و قضاوت آگاهانه علاقه مندند گزارشهای حسابداری را دریافت كنند و مورد استفاده قرار دهند. استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري، طيف وسيعي را
تشكيل مي دهند و به طور كلي آنها را مي توان به دو دستۀ استفاده كنندگان درون سازماني و استفاده كنندگان برون سازماني،تقسيم نمود

استفاده كنندگان درون سازماني شامل مديران اجرایي است كه اطلاعات حسابداري را براي برنامه ريزي، كنترل، هماهنگي و تصميم گيري هاي لازم درباره عمليات مؤسسه، مورد استفاده قرار مي دهند.

استفاده كنندگان برون سازماني شامل طيف گسترده اي است كه از جملۀ آنها مي توان سهامداران، سرمايه گذاران بالقوه،بستانكاران، بانك ها و مؤسسات اعتباري، تحليلگران مالي و اقتصادي، اتحاديه هاي كارگري و مراجع مالي و اقتصادي دولتي را نام برد.