استهلاک چیست

استهلاک چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

داراییهای ثابت با گذشت زمان و با استفاده دچار فرسودگی ؛ فرسایش و کهنگی ناشی از استفاده خواهند شد و به تدریج فایده خود را از لحاظ انجام دادن عملیات یک موسسه از دست می دهند.

حسابداری سعی می کند این کاهش فایده رسانی این داراییهای ثابت را به روش معقول و منطقی محاسبه کند که به آن هزینه استهلاک می گویند.

 

استهلاک چیست

در حسابداری سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند.

علل استهلاک را به صورت کلی می توان به صورت زیر شناسایی کرد.

۱- فرسودگی ناشی از استفاده از دارایی

۲- گذشت زمان

۳- پوسیدگی و زنگ زدگی

۴- عدم کفایت

۵-  نابابی که تعویض زودرس را نیز شامل می شود.