اسناد و دفاتر حسابداري

اسناد و دفاتر حسابداري

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

براي هر رويداد مالي كه در مؤسسه اتفاق مي افتد يك سند حسابداري يا برگۀ حسابداري تهيه مي شود. بنابراين سند
حسابداري يا برگه حسابداري نوشته اي است كه در آن هر كدام از رويدادهاي مالي نوشته مي شود.
پس از اين كه رويدادهاي مالي در سند حسابداري ثبت شد، بايد در دفتر روزنامه ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع مختلفي دارد. دفتر روزنامه اي را كه كليه معاملات و عمليات مالي مؤسسه به ترتيب تاريخ در آن ثبت مي شود را دفتر
روزنامۀ عمومي مي نامند.
دفتر كل دفتري است كه حساب هاي يك مؤسسه به تفكيك در آن نگهداري مي شود. در دفتر كل براي هر كدام از
حساب ها صفحه يا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي شود و تمام اقلام بدهكار و بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه
استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود.