افسانه‌های استراتژی شماره ۴: استراتژی باید در سطوح بالا تنظیم شود.

آیا استراتژی، یک خط‌مشی کلی و انتزاعی است که بدون توجه به جزئیات، مسیر همه‌ی بخش‌های سازمان را تعیین می‌کند؟