انواع اصول حسابداری

انواع اصول حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

اصول حسابداري  قواعدي كلي است كه حسابداران آن را مبناي استفاده و اجراي كار در كليۀ مراحل اجراي عمليات حسابداري مورد استفاده قرار مي دهند. اصول حسابداری عبارت اند از:

۱-اصل بهاي تمام شده،
۲ اصل تحقق درآمد،
۳ اصل تطابق هزينه ها با درآمدها،
۴ اصل افشا.