انواع حسابها و تعریف ان

انواع حسابها و تعریف ان

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

حساب هاي دفتر كل را از نظر انتقال دادن يا ندادن ماندۀ آنها به سال مالی بعد مي توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:

حساب هاي دائمي: حسا بهاي دائمي حساب هايی هستند كه مانده آنها به دوره مالي بعد منتقل مي شود. حساب هاي دائمي شامل داراي يها، بدهي ها و سرمايه مي باشد. اين حساب ها را حساب هاي ترازنامه اي نيز مي گويند.

حساب های موقت: حساب هاي موقت حساب هايی هستند که در پايان دورۀ مالي بسته مي شوند. حساب هاي موقت شامل حسا بهاي درآمد و هزينه و برداشت مي باشد. به استثناي حساب برداشت، اين حساب ها را حسا بهاي سود و زياني نيز مي گويند.

حساب های مختلط:برخی از حساب ها هستند که بخشی از آن دائمی و بخش دیگری از آن موقت مي باشد. این حساب ها را حسا بهای مختلط میگویند.رای مصال حساب پیش پرداخت اجاره