انواع مفروضات حسابداری

انواع مفروضات حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

 

مفروضات حسابداري منشأ و شالودۀ اصول حسابداري و مبناي تهيه و تنظيم صور تهاي مالي واحدهاي اقتصادي را تشيكل مي دهند. هر كدام از مفروضات حسابداري مي تواند منشأ كي يا چند اصل حسابداري باشد:

فرض تفكيك شخصيت

فرض تداوم فعاليت

فرض دورۀ مالي

فرض يا مبناي تعهدي

فرض واحد پول