انواع واحد هاي اقتصادي

انواع واحد هاي اقتصادي

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

واحدهاي اقتصادي را از جهات مختلفی مي توان طبقه بندي كرد. در زیر، چهار نمونه از این طبقه بندی ها ارائه شده است.

طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع فعاليت:

۱-واحدهاي اقتصادي را از نظر نوع فعاليت در سه دسته مي توان طبقه بندي كرد:

الف) مؤسسات خدماتي

ب) مؤسسات بازرگاني

ج) مؤسسات توليدي

۲-طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر هدف فعاليت:

الف) مؤسسات غیردولتی

ب) مؤسسات انتفاعي

۳-طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر نوع مالکیت:

الف)مؤسسات بخش عمومي

ب)مؤسسات بخش تعاوني

ج)مؤسسات بخش خصوصي

۴-طبقه بندي واحدهاي اقتصادي از نظر تعداد مالكين:

الف)مؤسسات انفرادی

ب) مؤسسات چند مالکی (غیرانفرادی)