اولین جلسه هماهنگی شورای سیاستگذاری همایش

اولین جلسه هماهنگی شورای سیاستگذاری همایش بین المللی نقش مشاوره در ارتقای تولیدات صنایع داخلی کشور با حضور اعضای این همایش در تاریخ ۹۷/۰۴/۱۱ در محل دبیرخانه همایش برگزار می گردد . اهداف این جلسه بررسی محورهای همایش و ایجاد هماهنگی بخش های مختلف در خصوص برنامه ریزی بیشتر همایش مذکور می باشد .