تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

معمولا شرکتهایی  به حسابدار مسلط به زبان انگلیسی نیاز دارندکه یکی از شرایط زیر را دارند:

* از اعضای هیئت مدیره زبان فارسی ندانند بنبابراین نیاز به گزارشات مالی لاتن دارند.

*شرکت ایرانی که نماندگی از کشور خارجی داشته باشند.در اینصورت صورتهای مالی ارائه شئه بایستی لاتین باشد.

*شرکت خارجی که در ایران به ثبت رسیده باشد.در این حالت هم مدیران شرکت نیاز به گزارشات مالی به زبان انگلیسی دارند.

*شرکتهایی دارای پرسنل خارجی هستند.حسابدار برای ارائه گزارشهایی مانند فیش حقوق و….بایستی بصورت لاتین ارائه شود.

*شرکتهایی که میخواهند جذب سرمایه گذاری نمایند نیاز است تا صورتهای مالی ایشان به صورت لاتین باشد.

*شرکتهایی که میخواهند در کشورهای دیگر فعالیت اقتصادی نمایند نیازمند

 صورتهای مالی به زبان انگلیسی هستند.

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری چقدر برای حسابدار اهمیت دارد؟

در کشور ما که گزارشات به زبان فارسی ارائه میشود،نیازی به حسابداری انگلیسی نیست.ولی اگر بنا به شرایط فوق نیاز باشد

تاثیر زبان انگلیسی در حسابداری ملموس میباشد.