ترازنامه (صورت وضعيت مالي)

ترازنامه (صورت وضعيت مالي)

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

ترازنامه گزارشي است كه اطلاعات مربوط به منابع اقتصادي، تعهدات اقتصادي و حق مالي صاحب سرمايه را از طريق
گزارش دارايي ها، بدهي ها و سرمايه واحد تجاري در كي زمان مشخص فراهم مي كند. ترازنامه شكل بسط داده شده معادله  اساسي حسابداري است. از آنجا كه ترازنامه معرف وضعيت مالي واحد تجاري در كي مقطع زماني معين است، آن را صورت وضعیت مالی نيز مي نامند.