تعریف حسابداری

تعریف حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی
براي حسابداري تعاريف بسياري وجود دارد در كتبهاي قديمي حسابداري را فن ثبت ، ضبط ، جمع آوري ، تجزيه وتحليل ، اندازه گيري ، طبقه بندي و تلخيص اطلاعات و معاملات مالي يا رويدادهايي كه اثرات مالي دارند تعريف نموده اند .
وليكن امروزه ، حسابداري را ديگر فن نمي دانند بلكه آن را فرايند يا سيستم اطلاعاتي در نظر مي گيرند و حسابداري را به اين گونه تعريف نموده اند .
حسابداري دانشي است كه با بكارگيري آن اطلاعات مربوط به معاملات و عمليات مالي و رويدادهاي داراي اثر مالي بر يك مؤسسه ، جمع آوري ، تجزيه و تحليل ، اندازه گيري، ثبت ، طبقه بندي ، تجميع و تلخيص و گزارش مي شود .

آنچه كه در تعريف حسابداري مورد اهميت است اين مي باشد كه هر كدام از كلمات داراي دنيايي از مفاهيم و روشها بوده كه جزء به جزء داراي بحث و تفكر مي باشند كه اگر اين مفاهيم با دقت درك و ياد گرفته شوند فراگيري حسابداري سهل و آسان خواهد شد . بخشهايي از تعريف حسابداري را بررسي مي كنيم .

اول آنكه : حسابداري دانشي است كه اطلاعات مالي را تجزيه و تحليل و اندازه گيري مي نمايد :دقت كنيد در گذشته دفتر دار راكه در واقع اطلاعات دريافت و پرداختها را در دفاتر ثبت مي كرد حسابدار مي خوانند ولي بايد توجه داشت امروز ، حسابدار يك فرد ثبات نيست بلكه بازوي مديريت در تصميم گيريهاي اقتصادي مي باشد حسابدار بايد اطلاعات مالي را تجزيه و تحليل نمايد و اثرات اقتصادي ومالي آنها را بررسي نموده و نتايج حاصله را ارزيابي كند . اين تجزيه و تحليل حسابدار است كه به حرفه و دانش حسابداري اعتبار و اهميت مي بخشد .

دوم آنكه : اطلاعات مالي پس از آنكه تجزيه و تحليل شدند بايد ثبت وجمع آوري و طبقه بندي شوند . در واقع حسابداري يك سيستم منظم و مرتب براي ثبت و نگهداري اطلاعات مي باشد ( ثبت در حسابداري در دفاتر روزنامه و طبقه بندي در دفاتر كل صورت مي پذيرد كه در جاي مناسب توضيح داده خواهند شد )

سوم آنكه : حسابداري اطلاعات مالي را تلخيص مي نمايد : پس از آنكه مراحل فوق الذكر طي شد اطلاعات مالي ثبت شده به شكل مناسب طبقه بندي مي گردد كه به صورت خلاصه  و قابل استفاده گزارش مي شوند لازم به توضيح است عموماً اطلاعات گزارش شده ، در قالب صورتهاي مالي خواهند بود ( كه اين مطلب نيز در جاي مناسب خود توضيح داده خواهد شد )