تعریف دوره مالی

دورۀ مالی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

نتايج واقعي عمليات مؤسسه را ، به طور دقيق و قطعي، فقط مي توان در پايان اجراي عمليات آن و پس از وصول مطالبات،فروش دارايي ها و اجراي تعهدات و پرداخت بدهي ها، تعيين كرد. اما استفاده كنندگان از اطلاعات مالي نمي توانند براي دريافت اطلاعات تا آن زمان تأمل كنند. بنابراين عمر طولاني يك مؤسسه به دوره هاي زماني مساوي كوتاه تر
(معمولاً يكساله) تقسيم مي شود و براي هر دوره گزارشهاي مالي جداگانه اي ارائه مي گردد. به اين دوره هاي زماني اصطلاحاً  دوره مالی یا حسابداری مي گويند و هر دورۀ مالي را كه برابر يك سال كامل رسمی هر کشور باشد سال مالی میگویند