تعریف MySQLI

MYSQLI چیست

MySQL یک سیستم مدیریت پایگاه داده است که ما پایگاه داده خود را برروی آن ایجاد می کنیم

این سیستم مدیریت پایگاه داده یکی از مطرح ترین، بهترین و امنترین سیستم های مدیریت پایگاه داده میباشد.

در MySQL ابتدا یک پایگاه داده ایجاد می کنیم.

زبان این سیستم مدیریت پایگاه داده SQL می باشد.

MYSQLI

نحوه ایجاد پایگاه داده

برای ایجاد پایگاه داده نیاز به این می باشد که حتما برنامه Xampp برروی سیستم نصب باشد.

در این برنامه پس از اجرای Apache و MySQL برروی گزینه phpMyAdmin کلیک می کنیم.

پس از ورود برای ایجاد پایگاه داده ابتدا باید نامی برای پایگاه داده تعیین کنیم و نوع collation schema نیز باید تعیین شود.

در  collation schemaما برای کارکترها یک سری قوانین تعیین می کنیم که برای پشتیبانی زبان فارسی از utf8_general_ci یا utf8_persian_ci استفاده می کنیم.

پس از ایجاد پایگاه داده شروع به ایجاد جداول مورد نیاز خود با ستون های مورد نظر خود و نوع داده مورد نیاز خود می کنیم.

هر جدول می تواند چندین ستون و سطر داشته باشد و بسته به تعداد مقادیر ما متقیر است.

برای ایجاد جدول برروی گزینه TABLE کلیک کرده و سپس نام سطرهای خود را تعیین می کنیم.