تغذیه ورزشی و مکمل ها

تغذیه ورزشی و مکمل ها

 • قصد ما این است در این مقاله به تعریف تغذیه ورزشی و نحوه ی اجرای آن و معرفی و اثران مکمل ها بپردازیم .

اثرات مصرف درشت مغذی ها بر تغییرات هورمونی

 • ورزش مقاومتی سنگین ،الیاف عضلانی خاصی را از هم می‌گسلد یا به آنها آسیب می رساند که بــعداً باید تحت یک فرایند ترمیم و شکل گیری مجدد قرار گیرند.مواد مغذی، هورمون ها و فاکتورهای رشد رژیمی ،همگی با هم عمل نموده و این شکل گیری مجدد پروتئین های عضله اسکلتی را تنظیم می نمایند.
 • دستکاری این متغیر ها برای قایق آمدن آنابولیسم بر کاتابولیسم طی روند بهبود،ممکن است سازگاری‌های. ورزشی را  افزایش دهد.
 • ورزش مقاومتی، یک محرک قوی برای تغییر هورمون های خاص می‌باشد.
 • پاسخ های هورمونی  به تغییرات رژیم غذایی، وابسته به زمان می باشند.
 • به طور نظری،هرگونه افزایش در یک هورمون آنابولیک ( انسولین،هورمون رشد،تستوسترون(حتی برای دقایق ،ساعت ها ،روزها یا هفته ها باید مثبت تلقی گردد.

اثرات مصرف درشت مغذی ها بر تغییرات هورمونی «ادامه»

 • به طور نظری،هرگونه افزایش در یک هورمون آنابولیک ( انسولین،هورمون رشد،تستوسترون(حتــی بــرای دقایق، ساعت ها، روزها یا هفته ها باید مثبت تلقی گردد، چرا که زمان تماس سلول هدف با یک غلظت افزایش یافته یک هورمون ها مورد آزمایش قرار می دهند،مقدارکربوهیدرات و چربی مصرفی را تغییر داده‌اند.
 • سازگاری های هورمونی و متابولیک با یک رژیم یو کالریک همراه با کاهش کربوهیدرات،بسیاری از پاسخ
  هایی را که معمولا هنگام ناشتایی  مشاهده می‌شوند آشکار می کنند.
 • سازگاری های هورمونی ایجاد شده توسط یک رژیم با کربوهیدرات پایین،محیطی را ایجاد می‌نماید که به حرکت در آمدن ذخایر انرژی را از طریق افزایش فعالیت سمپاتو آدرنال،افزایش می دهد و می‌تواند با غلظت های خونی گلوکز،اسیدهای چرب اجسام کتونی یا محتوای گلیکوژن بافتی مرتبط باشد.

انسولین

 • انسولین یک هورمون ترشح شده توسط پانکراس می باشد که نقش حیاتی را در تنظیم سطوح گلوکز خون و تحریک برداشت اسیدهای آمینه برای الحاق به پروتئین‌های عضله اسکلتی دارا می باشد. مصرف کربوهیدرات باعث افزایش گلوکز خون و افزایش نسبتاً مشابهی در غلظت های انسولین می گردد یک غذای غنی از چربی پایین تری در مقایسه با غذاهای غنی از کربوهیدرات با پروتئین به پاسخ‌های انسولینی می‌انجامد.
 • همچنین کاهشی در غلظت های گلوکز و انسولین استراحتی در پاسخ به سه تا چهار روز مصرف یک رژیم یو کالریک  کم کربوهیدرات که دارای چربی بالا و کربوهیدرات پایین باشد به چشم می خورد.
 •  سه هفته مصرف یک رژیم کم کربوهیدرات ممکن است به طور چشمگیری غلظت‌های استراحتی انسولین نه گلوکز را در مردان سالم کاهش دهد،اگر چه انسولین سنتز پروتئین را تحریک می نماید اما به حداکثر رساندن غلظت های انسولین به خاطر اثرات قوی آنتی لیپولیتیک (یعنی به حرکت درآمدن چربی از حالت ذخیره را مسدود می نماید )ولی لیپوژنیک( یعنی ذخیره چربی را پیش می‌برد) آن احتمالاً فایده‌ای نخواهد داشت.

هورمون رشد

 • هورمون رشد یک هورمون پپتیدی آنابولیک اصلی می باشد که از هیپوفیز قدامی ترشح می‌گردد و در بسیاری از عملکردهای آنابولیک نظیر افزایش رشد عضله اسکلتی و تنظیم متابولیک برای مثال سنتز پروتئین لیپولیز و حفظ گلوکز را افزایش می دهد دخیل است.مواد مغذی رژیمی ممکن است به طور غیرمستقیم با تغییر غلظت های پلاسمایی سوبسترا های مختلف انرژی پاسخ‌های استراحتی و پس از ورزش هورمون رشد را تنظیم کنند.
 • مصرف حاد یک مکمل مایع غنی از چربی مقادیر استراحتی هورمون رشد را متاثر نمی‌کرد اما در مقایسه با یک مکمل حاوی کربوهیدرات بالا افزایش ناشی از ورزش را تضعیف می کرد.
 • دریافت طولانی‌مدت یک رژیم غنی از چربی به پاسخ بسیار متفاوتی منجر گردید مریمی و همکارانش پاسخ هورمون رشدی ۲۴ ساعته به رژیمهای غنی چربی  ۷۵% ،کربوهیدرات ۸۰%یا پروتئین ۷۰%مصرف شده به مدت ۱۰ تا ۱۲ روز را مورد آزمایش قرار دادند اگرچه رژیم های غنی از چربی و پروتئین اثر واضحی نداشتند اما رژیم غنی از کربوهیدرات به طور واضح ملت‌های هورمون رشد را در مردان سرکوب نمود.

مریمی و همکارانش

 •  مریمی و همکارانش پاسخ هورمون رشدی ۲۴ ساعته به رژیمهای غنی چربی  ۷۵% ،کربوهیدرات ۸۰%یا پروتئین ۷۰%مصرف شده به مدت ۱۰ تا ۱۲ روز را مورد آزمایش قرار دادند اگرچه رژیم های غنی از چربی و پروتئین اثر واضحی نداشتند اما رژیم غنی از کربوهیدرات به طور واضح غلظت های هورمون رشد را در مردان سرکوب نمود.محتوای مطلق چربی ممکن است به اندازه مقدار مطلق کربوهیدرات اهمیت نداشته باشد دیگر پژوهشگران نیز گزارش نموده اند که غلظت های هورمون رشد استراحتی و ناشی از ورزش هنگامی که قبل از آن یک رژیم حاوی چربی بالا مصرف گردد بالا می باشند.
 • افزایش های ناشی از ورزش هورمون رشد که به وسیله یک رژیم با چربی بالا یا ناشتایی ایجاد می گردد با افت سریعتری در غلظت های انسولین و گلوکز پلاسمای حین ورزش همراه می باشند که مطرح کننده این است که گیرنده های حساس به گلوکز ممکن است پاسخ هورمون رشد به ورزش را تعدیل نمایند.

مریمی و همکارانش«ادامه»

 • انفوزیون گلوکز در خاتمه ورزش پاسخ بالای هورمون رشد مورد مشاهده پس از یک رژیم غنی از چربی را تضعیف نمی نماید که این امر نشان می دهد سوبسترا ها نظیر گلیکوژن، کتون ها، اسیدهای چرب یا هورمون های دیگری مانند انسولین، کاتکولامین ها نیز ممکن است در تنظیم ترشح هورمون رشد دخیل باشند .سطوح بالای اسیدهای چرب آزاد نیز ترشح هورمون رشد را مهار می نمایند ،با وجود این، وقتی که غلظت گلوکز خون به طور همزمان کاهش پیدا می کنند به نظر می رسد این اثر حداقل باشد.

تستوسترون

 • تستوسترون یک هورمون استروئیدی مترشحه از سلول های لایی دیگ بیضه می باشد که هم اثرات آنابولیک و هم اثرات آنتی کاتابولیک روی بافت عضله دارد ثابت شده است مواد مغذی رژیمی به ویژه چربی،روی تستوسترون اثر دارند.
 • افرادی که یک رژیم محتوای حدود ۲۰ درصد چربی مصرف می نمایند در مقایسه با یک رژیم محتوای ۴۰ درصد چربی به طور معنی داری دارای غلظت های تستوسترونی پایین‌تری میباشند همچنین نشان داده شده است که جایگزینی کربوهیدرات رژیمی با پروتئین غلظتهای تستوسترون  را کاهش میدهد .
 • توزیع مواد مغذی اصلی تاثیر قابل توجهی روی غلظت های تستوسترون دارد نوع یا کیفیت خواص ماده مغذی نیز ممکن است مستقل از تغییر در ترکیب رژیمی روی تستوسترون اثر داشته باشد.

نکات کاربردی هورمون و درشت مغذی ها

 • تعیین یک رژیم مناسب فردی ابتدا محاسبه دقیقی از درصد چربی بدن بایستی انجام گیرد. نیاز کالری روزانه هم به مقدار توده بدون چربی و هم به سطح فعالیت یک فرد بستگی دارد بنابراین چنین روش محاسبه یک امر ضروری می باشد به طور اختصاصی عضله به میزان زیادی انرژی برای حفظ خود نیاز دارد در صورتی که چربی اینگونه نیست .
 • در حال حاضر روش‌های فراوانی برای محاسبه درصد چربی بدن وجود دارد ،اگرچه وزن نمودن زیر آب به عنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته می شود اما موضوع در دسترس بودن این روش برای قسمت بزرگی از جمعیت و اثربخشی آن را تضعیف نموده است.
 • یک روش در دسترس تر و موثرتر و همچنین معتبر و قابل اعتماد،به کارگیری اندازه‌گیری‌های لایه پوستی می باشد.

کراتین و بیماری میوکاردی

 • مصرف مکمل کراتین دارای اثر مثبتی روی تحمل به ورزش در بیماران با نارسایی مزمن قلبی می باشد ‌.
 • دادن مکمل کراتین به مدت یک هفته به بیمارانی که مبتلا به نارسایی مزمن قلبی بودند، کسر تخلیه را افزایش نداد، اما فسفاژن های غنی از انرژی و کارایی قدرتی و استقامتی عضله اسکلتی را افزایش داد،بنابراین به نظر می رسد که مصرف مکمل کراتین در نارسایی مزمن قلبی ممکن است به طور مطلوبی استقامت عضله اسکلتی را بالا ببرد این کار پاسخ متابولیک غیر طبیعی عضله اسکلتی را به ورزش تضعیف می کند و از این رو روش جدید و نوینی را برای درمان ارائه می‌کند که شایستگی توجه بیشتری را داراست.