تفاوت مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد چیست؟

تفاوت مالیات تکلیفی با مالیات عملکرد چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

شاید شنیده باشید که علاوه بر این نوع مالیات، کسب و کارها برای پرداخت مالیات تکلیفی نیز باید اقدام کنند اما تفاوت این دو را ندانید و اینطور فکر کنید که یکی هستند. در صورتی که اصلاً اینگونه نیست و از لحاظ ماهیتی با هم تفاوت بسیار زیادی دارند.

در مالیات تکلیفی کلیه افراد و مجموعه‌های تجاری مکلف به پرداخت آن هستند و به همین خاطر تکلیفی نام گرفته است. دارای انواع مختلفی چون مالیات بر حقوق، بر ملک و مواردی از این دست است که غیر مستقیم از درآمد فرد کسر می‌شود. در صورتی که مالیات عملکرد به سود خالص مجموعه‌ها و اشخاص حقیقی شاغل در تجارت خاص تعلق می‌گیرد که کسب و کار سودآوری داشته باشند و مستقیماً باید پرداخت شود.