تفاوت های چک، سفته و برات

تفاوت های چک، سفته و برات

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

با وجود این که چک، سفته و برات هر سه از اسناد تجاری هستند، هر کدام ویژگی های خود را دارند، به طوري که اشخاص مي توانند در موقعیت های مختلف اسناد مزبور را مورد استفاده قرار دهند. تفاوت چک با سفته و برات در این است که صادرک‌نندۀ چک باید وجه مورد نظر را نزد بانک سپرده باشد تا بتواند نسبت به صدور چک اقدام نماید در حال کیه این موضوع برای صدور سفته و برات مصداق ندارد و بدون این که وجهی موجود باشد مي توان اقدام به صدور سفته یا برات نمود و وجه آن را بعداً تأمین کرد.