توابع در سی شارپ (Csharp Function)

توابع در سی شارپ (Csharp Function)

زمانی که کدها زیاد میشوند نظم و خوانایی برنامه کاهش می یابد برای حل این مشکل آن مجموعه از کدها که یکسری روال مشخص را انجام می دهند را درون یک تابع قرار می دهیم و از بدنه اصلی برنامه آن تابع را صدا می زنیم.

تعریف یک تابع به صورت زیر انجام می شود.

 

public static int methodName(int a, int b) {

   // body

}

  • public static:  نوع دسترسی تابع
  • int: نوع خروجی (مقدار برگشتی) تابع – در صورتی که بخواهیم تابع چیزی را برنگرداند از کلمه void استفاده میکنیم.
  • Methodname: نام دلخواه تابع
  • int a,int b: پارامترهای تابع

صدا زدن تابع :

 

هنگامی که در برنامه بخواهیم از تابع استفاده کنیم ابتدا نام تابع و در صورت داشتن پارامترها ، آنها را در پرانتز گذاشته و به تابع ارسال می کنیم . در صورتی که تابع مقدار برگشتی نیز داشته باشد آن را به متغیر یا دستور دلخواه نسبت می دهیم.

در مثال زیر نحوه صدا زدن تابع را خواهید دید :

public class Example_MinNumber {

   public static void main(String[] args) {

      int a = 11;

      int b = 6;

      int c = minFunction(a, b);

   }

   /** تابع **/

   public static int minFunction(int n1, int n2) {

      int min;

      if (n1 > n2)

         min = n2;

      else

         min = n1;

      return min;

   }

}

خروجی:

Minimum value = 6