حسابداری علم یا فن؟

تعریف حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

هر واحد تجاری اعم از دولتی يا غير دولتی ، انتفاعی يا غير انتفاعی در جريان فعاليتهای خود در طول زمان ، معاملات و عمليات مالی متعدد و متنوعی نظير خريد و فروش اموال ، کالاها و خدمات ، دريافت و پرداخت پول ، اخذ و بازپرداخت وام و تسهيلات مالی انجام می دهد . اين معاملات و عمليات و وقايعی نظير کهنگی و فرسودگی اموال که به تدريج و با مرور زمان رخ ميدهد بر موسسه اثر مالی می گذارد . حسابداری رشته ای از دانش است که با کاربرد آن ، اطلاعات مربوط به معاملات و عمليات مالی و رويدادهای دارای اثر مالی بطور منظم :

جمع آوری ، تجزيه و تحليل ، اندازه گيری ( فرض واحد اندازه گيری بر حسب پول ) ، ثبت ( به ترتيب وقوع ) ، طبقه بندی ( در گروههای همگن ) و تلخيص و تجميع ( صورتهای مالی ) ميشود و در قالب گزارشهای مفهوم در اختيار اشخاصی قرار می گيرد که می خواهند درباره امور موسسه يا داد و ستدهای خود با آن آگاهانه تصميم بگيرند .

همان طور که در بالا گفتيم حسابداری رشته ای از دانش است ؛ اما آيا واقعاً  اين طور است ؟

درباره حسابداری تعاريف مختلفی وجود دارد که حسابداری را علم ، فن ، فرآيند و حتی هنر ناميده اند .

در يک نگاه کلی فن و هنر بودن حسابداری کاملاً کنار گذاشته می شود . اما اين مطلب باقی می ماند که آيا حسابداری يک شاخه از علم و دانش است و يا يک فرآيند ؟

به نظر من حسابداری بيشتر از اينکه يک علم باشد يک فرآيند است . زيرا در يک سيکل کامل اطلاعات به عنوان ورودی سيستم وارد ميشوند و صورتهای مالی به عنوان خروجی ، خارج ميشوند . پس ناگفته پيداست که حسابداری يک سيستم است که اطلاعات ، ورودی آن و صورتهای مالی به عنوان آخرين مرحله از عمليات حسابداری به عنوان خروجی آن در نظر گرفته ميشوند .