حسابرسی عملیاتی

حسابرسی عملیاتی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

امروز در محيط اقتصادي كه داراي نظامهاي متعدد و ابعاد گوناگون است، مديريت سازماني تأكيد فزاينده اي بر ارزيابي صرفه اقتصادي، كارآيي و اثر بخشي عمليات سازماني دارد.حسابرسي عملكرد به عنوان ابزاري براي این ارزيابي به كار مي رود.

استفاده بهينه از منابع در واحدهای اقتصادی کشور به ويژه در بخش های دولتی و عمومی؛ مسئوليتی وجدانی ، رسالتی عقلی ، فريضه ای شرعی  و وظيفه ای ملی است و در سطح کلان اقتصادی منجر به  حفظ و حراست منابع کشور ارتقای بهره وری، تحصيل منافع افزون تر و در نتيجه رشد و شکوفايي اقتصادی می شود.

نياز به اطلاعات مالی با انجام ”حسابرسي مالي و اظهار نظر مستقل نسبت به صورت هاي مالي ” و  اطلاعات کيفيت عمليات برای دستيابی به هدف های سازمانی که با ”حسابرسی عملیاتی“  صورت می پذیرد.

اين نياز موجب ارائه نوعی خدمات مشاوره مديريت در بخش های عمومی و خصوصی کشورهای توسعه يافته شده که اغلب با عناوينی مانند موارد ذیل خوانده می شود:

Management Audit

حسابرسی مديريت

Performance Audit

حسابرسی عملکرد

Operational Audit

حسابرسی عملياتی