حسابرسی مالیاتی چیست؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

حسابرسی مالیاتی چیست؟

به عنوان تعریف حسابرسی مالیاتی می‌توان گفت فرایندی است که به بررسی درستی اسناد و مدارک مالی و چگونگی رعایت قوانین و مقررات می‌پردازد. همچنین این فرایند عوارض بر درآمد شرکت را محاسبه و شیوه پرداخت آن را مشخص می‌کند. تاریخ انجام حسابرسی مالیاتی بسیار مهم است زیرا این کار باید در بازه‌های زمانی مشخص‌شده در قانون انجام شود.
برای این که بدانید حسابرسی مالیاتی چیست و بتوانید جزئیات و روش‌های انجام آن را به تفصیل مطالعه کنید، باید کتاب حسابرسی مالیاتی را مطالعه کنید. مطالب بسیاری در این زمینه نوشته شده است از جمله آن‌ها می‌توان به کتاب حسابرسی مالیاتی نوشته محمدعلی بیگ‌پور اشاره کرد که توسط دانشگاه خوارزمی منتشر شده است.