حساب تنخواه گردان

حساب تنخواه گردان

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

با وجود این که كليۀ مؤسسات پرداخ تهای خود را غالباً از طریق صدور چک از حساب های بانکی انجام م يدهند، پرداخت هزینه های جزئی از حساب بانک امکان پذیر نيست. برای مثال پرداخت مبلغ جزئی برای کرایۀ تاکسی از طریق صدور چک از حساب بانکی میسر و معقول نیست. برای پرداخت این موارد، مبلغی پول در اختیار یک یا چند نفر از کارکنان شرکت قرار مي گیرد تا از محل  آن هزینه های جزئی را پرداخت کنند. مبلغی که به این منظور در اختیار این افراد قرار مي گیردتنخواه گردان نامیده میشود.