حلقه ی while و do … while در جاوا

حلقه ی while و do … while در جاوا

 

حلقه ی while در جاوا

ساختار حلقه ی while به شکل زیر است:

while (testExpression) {

// codes inside body of while loop

}

حلقه while چگونه کار می کند؟

 

شرط درون پرانتز یک عبارت از نوع boolean است.

اگر شرط به صورت صحیح (true) ارزیابی شود ،

 • عبارات داخل بدنه ی حلقه اجرا می شوند.
 • سپس ، شرط دوباره ارزیابی می شود.

این روند تا زمانی که شرط به غلط ارزیابی شود ادامه می یابد.

اگر شرط به غلط ارزیابی شود ،

 • حلقه خاتمه می یابد.

 

مثال : حلقه ی while

 1. // Program to print line 10 times
 2. class Loop {
 3. public static void main(String[] args) {
 4. int i = 1;
 5. while (i <= 10) {
 6. out.println(“Line ” + i);
 7. ++i;
 8. }
 9. }
 10. }

خروجی

Line 1

Line 2

Line 3

Line 4

Line 5

Line 6

Line 7

Line 8

Line 9

Line 10

حلقه ی do … while در جاوا

حلقه do … while شبیه به حلقه while است با یک تفاوت کلیدی. بدنه ی حلقه do … while برای یک بار اجرا می شود قبل از اینکه شرط بررسی شود.

ساختار حلقه do … while :

do {

// codes inside body of do while loop

} while (testExpression);

مثال  : حلقه ی do … while

 1. import java.util.Scanner;
 2. class Sum {
 3. public static void main(String[] args) {
 4. Double number, sum = 0.0;
 5. Scanner input = new Scanner(System.in);
 6. do {
 7. out.print(“Enter a number: “);
 8. number = input.nextDouble();
 9. sum += number;
 10. } while (number != 0.0);
 11. out.println(“Sum = ” + sum);
 12. }
 13. }

خروجی

Enter a number: 2.5

Enter a number: 23.3

Enter a number: -4.2

Enter a number: 3.4

Enter a number: 0

Sum = 25.0