حلقه while در پایتون

حلقه while در پایتون

 

حلقه while در پایتون برای تکرار کردن یک بلوک از کد تا هنگامی که عبارت تست (شرط) صحیح باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. معمولا از این حلقه‌ها هنگامی استفاده می‌شود که تعداد تکرارها از پیش معلوم نیست.

نحو حلقه while در پایتون

while test_expression:

    Body of while

در حلقه while ، عبارت تست (شرط) ابتدا چک می‌شود. بدنه حلقه تنها در صورتی اجرا می‌شود که حاصل ارزیابی test_expression برابر با True باشد. پس از یک تکرار، عبارت تست مجددا بررسی می‌شود. فرایند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که حاصل ارزیابی test_expression برابر با False باشد. در پایتون، بدنه حلقه while از طریق «دندانه‌گذاری» (Indentation) شناسایی می‌شود. بدنه با دندانه آغاز می‌شود و اولین خط بدون تورفتگی (دندانه)، نشان‌گر پایان حلقه است. پایتون هر مقدار غیر صفری را به عنوان True شناسایی می‌کند. None و صفر به عنوان False تفسیر می‌شوند.

فلوچارت حلقه while

 

 

 

مثالی از حلقه while در پایتون

 

در ادامه، مثالی از حلقه while در پایتون ارائه شده است.

# Program to add natural

# numbers upto

# sum = 1+2+3+…+n

# To take input from the user,

# n = int(input(“Enter n: “))

n = 10

# initialize sum and counter

sum = 0

i = 1

while i <= n:

    sum = sum + i

    i = i+1    # update counter

# print the sum

print(“The sum is”, sum)

خروجی حاصل از اجرای برنامه بالا، به صورت زیر خواهد بود.

<samp>Enter n: 10

The sum is 55</samp>