خرد زیستگاه و راش

http://پردیس فناوری کیش_ طرح ملی مشاوره_متخصصین صنعت ومدیریت _ گروه محیط زیست

خرد زیستگاه و راش

در دهه های اخیر حفاظت از محیط زیست یکی از مهم ترین اهداف هداف در جنگل های چند منظوره تبدیل شده است.

اخیرا در تحقیقات علمی که روی ساختار و تنوع زیستی در جنگل ها صورت گرفته به درختان زیستگاهی توجه بیشتری شده است .

امروزه ضرورت حفظ درختان زیستگاهی در مدیریت جنگل, و سیاست گذاری های جنگل مشخص شده است. و اخیرا در تحقیقات علمی که روی ساختار و تنوع زیستی در جنگل ها صورت گرفته به درختان زیستگاهی توجه بیشتری شده است عموما تعاریفی که برای شناسایی خردزیستگا ه ها استفاده می شود متفاوت هستند.

باتوجه به اینکه خردزیستگاه های موجود بر درختان بستر مهم در تنوع زیستی شناخته می شوند, شناخت هریک از این خردزیستگاه ها در اکوسیستم های جنگلی مهم تلقی می شود.

در ایران تحقیقات بسیار اندکی درمورد درختان زیستگاهی صورت گرفته و ما اطلاعاتی کاملی درمورد وضعیت فراوانی و تنوع خردزیستگاه های موجود بر درختان نداریم و درختان زیستگاهی بصورت جزئی بررسی نشده اند, با توجه به هدف کلی جنگل شناسی همگام با طبیعت و همچنین برای شناخت بهتر اکوسیستم جنگلی کشور, شناخت خردزیستگاهها بعنوان منبعی برای تنوع زیستی گیاهی و جانوری امری ضروریست و بهتر است در مطالعات از راهنمای ذکر شده استفاده کرد.

در فاز تحولی کهن‌رست توده‌های راش، درختان زیستگاهی‌ خردزیستگاه‌های متنوعی را برای جانداران در اکوسیستم‌های جنگلی فراهم می‌آورند.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کمی و کیفی درختان زیستگاهی در فاز تحولی جنگل‌های خالص راش در شفارود استان گیلان انجام گرفت.

برای این منظور سه قطعه نمونۀ یک‌هکتاری انتخاب و در هر قطعه، مشخصه‌های کمّی درختان زیستگاهی و خشک‌دارهای با حداقل قطر ۵/۷ سانتی‌متر شامل فراوانی، قطر برابرسینه (سانتی‌متر)، ارتفاع (متر) و درجۀ پوسیدگی ثبت شد.

نتایج نشان داد که از اشکال قابل انتظار خردزیستگاه‌ها، درختان زیستگاهیِ دارای شکاف تنه‌ای با ۷/۳۱ درصد، بیشترین فراوانی را داشتند و درختان دارای حفره، رویش ‌غده‌ای (سرطانی) و رشد چنگالی یا شاخگی به‌ترتیب ۳/۲۹، ۴/۲۴ و ۷/۱۴ درصد فراوانی را به خود اختصاص دادند.

در بین گونه‌های درختی، گونۀ راش میزبان بیشترین تعداد خردزیستگاه بود. میانگین حجم خشک‌دار در این فاز تحولی ۱/۳۷ متر مکعب و میانگین شاخص‌های تنوع شانون و سیمپسون برای خردزیستگاه‌ها به‌ترتیب ۹/۱ و ۷/۲ به‌دست آمد. شاخص‌های یکنواختی مارگالف و پیلو نیز به‌ترتیب ۸/۰ و ۹/۰ برآورد شد.

براساس نتایج، راش‌های بسیار قطور (قطر بیش از ۷۰ سانتی‌متر) بیشترین تعداد و تنوع خرد‌زیستگاه‌ها را نشان می‌دهند. حضور درختان زیستگاهی با حجم و تنوع زیاد از ویژگی‌های اصلی این فاز است که باید به‌منظور حفظ خردزیستگاه‌ها در شکل‌های مختلف در تدوین و اجرای برنامه‌های حفاظتی و شیوه‌های جنگل‌شناسی مدنظر قرار گیرد.