خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله

http://پردیس فناوری کیش – طرح ملی مشاوره – متخصصین صنعت ومدیریت – گروه محیط زیست

خطرات ناشی از دفع غیر بهداشتی زباله:

 


 

اصول بهداشت و به سازي محيط، در ايجاب مي کند که زباله ها در حداقل زمان از منازل دفع گرددند.

دفع  زباله باید در اسرع وقت ودور از محيط زندگي انسان انجام گیرد.

پيدايش  ايده دفع بهداشتي زباله در محيط زيست در قرن نوزدهم ميلادي به مشابه يک دستورالعمل بهداشتي می باشد.

شهروندان ملزم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی اند.

درواقع زمانی که  بشر دچار بیماری گردد.

اهمیت دفع بهداشتی آشکار می گردد.

زباله ها  فقط باعث توليد بيماري، تعفّن و زشتي مناظر نمي گردند.

زباله ها مي توانند به وسيله آلوده کردن خاک، آب و هوا خسارات فراواني را به بار آورند.

به همان اندازه که ترکيبات زباله مختلف است، خطرات ناشي از مواد تشکيل دهنده ي آنها نيز مي توانند متفاوت باشند.

جمع آوري، حمل و نقل و آخرين مرحله ي دفع زباله است.

اين مواد بايستي به طريقي دفع گردندکه خطرات ناشي از آنها بر سلامتي انسان به حداقل ممکن کاهش يابد.

راجع به خطرات حاصل از زباله هاي شهري و صنعتي بايد گفت که در کليه منابع علمي و کتب مربوطه همواره اشاره به ابتلاي انسانها به بيماري هاي گوناگون اشاره شده است.

در کتب علمي تعداد باکتري هاي مختلف موجود در خاکروبه خيابان ها از ۲ تا ۴۰ ميليون به صورت خاص و از ۵۰۰۰۰ تا ۱۰ ميليون بطور عموم در هر گرم برآورده شده است.

اين تعداد باکتري مي توانند به سادگي موجب بروز بيماري هاي گوناگوني گردند.

مخصوصاً اينکه در اين مواد انواعي از باکتري هاي مولد وبا، تيفوس و کزاز بطور مسلم و صريح تشخيص داده شده است.

شايان ذکر است که سابقاً فضولات حيواني (پهن گاو و اسب) قسمت عمده اي از خاکروبه هاي خياباني را تشکيل مي داد.

اين حالت هم اکنون نيز در پاره اي از روستاها و شهرهاي کوچک مشاهده می شود.