خطرات ناشی ازموجودات موذی در زباله ها

http://پردیس فناوری کیش – طرح ملی مشاوره – متخصصین صنعت ومدیریت – گروه محیط زیست

 

خطرات ناشی از موجودات موذی  در زباله ها:

 

 

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-05-18 06:09:51Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

 

 

مگس:

خطرات ناشی از وجود مگس برای انسان وعموم حيوانات اهلي بر همه روشن است.

مگس خانگي Mussca domestica از نظر انتشار بسياري از باکتري هاي بيماري زا قابل اهميت مي باشد.

اصولاً بيش از ۵۰-۴۰ هزار نوع مگس تاکنون شناسايي شده است.

بر اساس مطالعات انجام شده در صحرا و آزمايشگاه انتشار بسياري از امراض همچون اسهال هاي آميبي و باسيلي، تراخم، حصبه و شبه حصبه، وبا، سل، جذام، طاعون و سياه زخم به وسيله مگس امکان پذير است.

اين حشره به وسيله پرزهاي چسبنده و مژک هاي فراوان بدن خود با نشستن بر روي مدفوع انسان و حيوان و بسياري از کثافات و زباله ها ميکروب هاي مختلف را از طريق تماس مستقيم بع بدن انسان منتقل می کند.

مگس به طور مکانيکي باعث انتقال بيماري ها به موجود زنده ديگري مي گردد.
ساختن مستراح هاي بهداشتي در شهر و روستا و حفظ محيط زيست از پِهِن و ديگر فضولات فسادپذير انساني و حيواني نيز از جمله عواملي است که باعث جلوگيري از توليد و رشد لارو مگس خواهد شد. مواد زايد صنعتي اعم از فرآورده هاي گياهي، ميوه ها، فضولات کشتارگاه ها و غيره چه در شهرها و چه در مراکز توليد و مصرف مي تواند محل پرورش لارو کرمينه مگس قرار گيرد.

 روش دفع زباله به صورت تلنبار کردن باعث تولید مگس می شود.

 کرمينه ي مگس در داخل زباله که از نظر حرارت، رطوبت و مواد غذايي، مناسب ترين محيط به شمار مي رود رشد و نمو می کند.

 پس از رسيدن زمان بلوغ  مگی به منازل و اماکن مجاور پرواز مي نمايد.

قدرت پرواز مگس تا حدود ۲۰ کيلومتر مشخص شده است.

موش :

 يکي از خطرناک ترين مضرات عدم توجه به دفع زباله انتشار موش در شهرهاست.

خطر ازدياد موش در شهرها را نمي توان به سادگي با هيچ بودجه ای جبران نمود.

موشهاي خانگي و جوندگان ديگر به طرز وسيع و دامنه داري در جهان پراکنده شده و در جوار انسانها زندگي مي کنند.

 اينگونه موجودات بالقوه ناقل بسياري از بيماري هاي انساني هستند.

آسيب رساني موش ها از يک گازگرفتگي ساده تا تب تيفوس و طاعون متفاوت است.

بيماري لپتوسپيروز در نتيجه تغذيه مواد غذايي آلوده به مدفوع موش است.

بيماری  با استحمام در آب آلوده و يا در تماس مستقيم با موش آلوده، به وجود مي آيد.

موش مي تواند در انتقال بيماري هايي چون اسهال آميبي و انتقال کرم کدو و تريشين نيز به طور غير مستقيم، نقش مهمي ايفا کند.

موش و ساير جوندگان براي توليد مثل و ازدياد جمعيت خويش به سه چيز احتياج دارند.

غذا، آب و پناهگاه که هر سه در اغلب موارد در زباله هاي شهري وجود دارد.