دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

پس از اين كه رويدادهاي مالي در سند حسابداري ثبت شد بايد در دفتر روزنامه نيز ثبت گردد. دفتر روزنامه انواع مختلفي دارد. دفتر روزنامه اي را كه كليۀ معاملات و عمليات مالي در آن ثبت مي شود، دفتر روزنامه عمومي مي نامند. دفتر
روزنامه اي كه در آن فقط يك نوع خاص از رويدادهاي مالي ثبت م يشود، دفتر روزنامۀ اختصاصي خوانده م يشود، مثل دفتر روزنامۀ خريد، دفتر روزنامۀ فروش، دفتر روزنامۀ پرداخت هاي نقدي و دفتر روزنامۀ دريافت هاي نقدي. در اين كتاب فقط در مورد دفتر روزنامه عمومي بحث خواهد شد.
در دفتر روزنامه عمومي كليۀ معاملات و عمليات مالي مؤسسه به ترتيب تاريخ ثبت مي شود. بر اساس ماده ۷ قانون
تجارت، دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات، ديون و داد و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق
تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهر نويسي)و به طور كلي تمام واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت مي كند در آن ثبت نمايد.

دفتر روزنامه بايد داراي ستون هاي مناسب براي انتقال اطلاعات سند حسابداري به آن باشد. بنابراين، دفتر روزنامه بايد
حداقل داراي ستون هايي براي درج شمارۀ سند حسابداري ، تاريخ ، شرح، مبلغ بدهكار و مبلغ بستانكار هر رويداد باشد