دفتر کل

دفتر کل

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

 

تمامي اطلاعات دفتر روزنامه بايد به دفتر كل منتقل شوند و در دفتر كل براي هر حساب صفحه (صفحات) جداگانه اي در نظر گرفته م يشود و تمام اقلام بدهكار و بستانكار هر حساب در صفحۀ مربوط به خود نوشته مي شود.

بنابراین، دفتر كل دفتري است كه حساب هاي يك مؤسسه به تفكيك در آن نگه داري م يشود. در دفتر كل براي هر كدام از حساب ها (مثلاً صندوق ، موجودي كالا، زمين، ساختمان ، حساب هاي پرداختني و سرمايه) صفحه يا صفحات جداگانه اي در نظر گرفته مي شود و تمام اقلام بدهكار و بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته مي شود.

بر اساس مادۀ ۸ قانون تجارت ، دفتر كل، دفتري است كه تاجر بايد كليۀ معاملات را لااقل هفته اي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج كند و انواع مختلف آن را تشخيص دهد و جدا نمايد و هر نوعي را در صفحه مخصوص در آن به طور خلاصه ثبت كند.

دفتر كل دفتري است كه حساب هاي يك مؤسسه به تفكيك در آن نگهداري ميشود.

در دفتر كل براي هر كدام از حساب ها صفحات جداگانه اي در نظر گرفته م يشود و تمام اقلام بدهكار و بستانكار هر حساب از دفتر روزنامه استخراج و در صفحۀ مربوطه در دفتر كل نوشته ميشود.