رشته امور فرهنگی

رشته امور فرهنگی

پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت_گروه منابع انسانی

تعریف

کارشناسی ارشد امور فرهنگی دوره ای است مشتمل بر دروس نظری و پروژه های مطالعاتی با دو  شاخه مدیریت و برنامه ریزی در زمینه امور فرهنگی یا هنری و تبلیغاتی و ارتباط این دو با نیاز های جامعه.

هدف دوره

۱- تامین و تربیت نیروی انسانی متخصص برای سازمان ها و نهاد های فرهنگی کشور.
۲- تقویت روح تتبع و تفکر و شکوفا شدن استعداد های نهفته جامعه از طریق تربیت مدیران و برنامه ریزان امور فرهنگی.

قابلیت ها و توانایی های مورد انتظار

۱- کسب مهارت در کاربرد سیستمها و روش های سالم تلبغاتی
۲- سرپرستی و نظارت و هماهنگی فعالیت های فرهنگی تبلیغاتی در مراکز علمی در سطح جامعه از قبیل کوشش در شناساندن انقلاب و فرهنگ و تمدن اسلامی با استفاده از امکانات برگزاری سمینارها، نمایشگاه ها، سخنرانی ها و جشنواره ها و غیره…
۳- کسب مهارت در بکارگیری وسائل سمعی  و بعصری در جهت ارتقاء سطح اثر بخشی مفید تبلیغاتی رسانه های ارتباط جمعی.
۴- فراهم آوردن امکانات لازم جهت برقراری و توسعه ارتباطات فرهنگی با داخل و خارج از کشور به منظور ارتقاء سطح آگاهی فرهنگ اسلامی جامعه.

طول دوره و شکل نظام:

شکل این دوره نیمسالی و مدت این دوره بطور متوسط ۲ سال است

بعضی از دروس دوره:

روش تحقیق
تمثیل شناسی و اسطوره
ارتباط تصویری
تغییرات اجتماعی
حقوق فرهنگی
تکنولوژی و فرهنگ
دولت و فرهنگ
تکنولوژی و فرهنگ
دولت و فرهنگ
اصول و فنون تهیه بودجه
اقتصاد و فرهنگ
تاریخ تحولات اجتماعی ایران
صنایع فرهنگی
نظریه های ارتباط جمعی
جهانی شدن و فرهنگ
نظریه های فرهنگی