روش ادواری و دائمی موجودی کالا

روش ادواری و دائمی موجودی کالا

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

روش ادواری موجودی کالا

موجودی کالا و بهای آن در طی یک دوره در هیچ حسابی ثبت نمی گردد و در طول دوره مالی گردش ندارد و در پایان سال با شمارش کالا و ارزش گذاری( بر مبنای روش های گردش بهای تمام شده) به عنوان موجودی پایان دوره همان سال و موجودی اول دوره سال بعد در حساب و ترازنامه ثبت می گردد به عبارت دیگر مبلغ موجودی کالا در اول دوره حذف می گردد و مبلغ موجودی کالای پایان دوره در این حساب بدهکار می شود.

  • نیاز به نگهداری سوابق مستمر موجودی کالا نیست
  • موجودی کالا حداقل یکبار در سال شمارش می شود
  • برای کالاهای ارزان مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم ادواری در ان دسته از واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد که کالاهای نسبتا ارزان قیمت می فروشند. مانند خواربارفروشی،رستورانها و فروشکاه های زنجیره ای کوچک و … هزینه نگهداری سوابقی خرید وفروش ان  بیشتر از منافع ان می باشد.

روش دائمی موجودی کالا

موجودی کالا در هر فرایند خرید و فروش بدهکار و بستانکار می شود و  بها و مقدار آن درحساب موجودی ثبت می گردد. در حساب موجودی کالا در صورتی که موجودی افزایش یابد مانند خرید یا برگشت از فروش و یا کاهش آن بصورت فروش و برگشت از خرید در حساب ثبت می گردد و بنا براین بطور مستمر و دائمی گردش در دفاتر ثبت می گردد. مانده موجودی کالا در هر زمان مانده را بطور دقیق نشان می دهد.

  • باید سوابق مستمر خرید و فروش کالا را نگهداری کرد.
  • موجودی کالا باید یکبار در سال شمارش شود.
  • برای هر کالایی مورد استفاده است