روش های ارزیابی موجودی کالا

روش های ارزیابی موجودی کالا

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

پس از این که مقدار یا تعداد کالای باقی ماندۀ در پایان از طریق انبارگردانی مشخص شد، باید قیمت آن تعیین گردد.

اما با توجه به این که کالاهای موجود در پایان دوره طی چندین مرحله و به قیمت های متفاوتی خریداری شده اند، باید مشخص شود که مبلغ هر
واحد از کالاها به چه مبلغی در گزارش هاي مالی منعکس گردد.

۱-روش شناسايي ويژه

۲-روش ميانگين موزون

۳-روش اولين صادره از اولين وارده(FIFO)

۴-روش اولين صادره از آخرين وارده(LIFO)