اجتماعات درختی زاگرس

http://پردیس فناوری کیش_ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت ومدیریت_ گرون محیط زیست

اجتماعات درختی زاگرس

اجراي عمليات جنگل شناسي به آگاهي از تنوع گونه اي در جوامع مختلف نياز دارد.

به وسيله جنگل گردشي، سطح تاج و فراواني درختان تيپ هاي جنگلي شناسايي و محل استقرار تيپ هاي جنگلي مشخص گرديد.

سپس در محل تيپ هاي مورد نظر اقدام به نمونه برداري درختان، درختچه ها، زادآوري و پوشش علفي کف جنگل شد.

در کل سامان عرفي تعداد ۷ تيپ جنگلي شناسايي شد که شامل مازو دار، ويول، برودار، ويول، مازودار، ويول، برودار، برودار، مازودار، برودا، ويول در هر تيپ جنگلي ۳۰ قطعه ۵ آري (۵۰۰ مترمربع) پياده و تعداد درختان و درختچه ها به تفکيک گونه برداشت شد.

در مرکز هر قطعه نمونه به وسيله برداشت ميکروپلاتهاي ۲۵ متر مربعي (۵×۵ متر) و ضعيت پوشش علفي کف براشت شد.

از شاخص هاي تنوع گونه اي شانون، وينر، سيمپسون و مارکالف استفاده شد.

از آزمون تجزيه واريانس جهت مقايسه ميانگين شاخص هاي تنوع گونه اي در تيپ هاي مختلف جنگلي استفاده شد.

اناليز داده ها به کمک نرم افزار Methodology Ecological صورت گرفت. نتايج نشان داد که در سامان عرفي مورد مطالعه تعداد ۹ گونه درختي، ۷ گونه درختچه اي و ۶۵ گونه علفي شناسايي شد.

در محل هايي که تيپ هاي جنگلي آميخته گونه ويول با ديگر گونه هاي بلوط وجود داشت داراي بيشترين تنوع گونه اي در لايه علفي، درختچه اي و درختي بود.

برعکس در تيپ هاي خالص بلوط شامل ويول، مازودار و برودار ميزان تنوع زيستي کاهش مي يابد.

نتايج آزمون تجزيه واريانس و نشان داد که اختلاف بين متوسط شاخص هاي تنوع گونه اي در تيپ هاي مختلف جنگلي معني دار است.

تيپ جنگلي ويول، مازودار و ويول برودار داراي بيشترين تنوع گونه اي در سه لايه فوق بودند.

براساس نتايج بدست آمده در اين تحقيق پيشنهاد مي شود که در مديريت اين منابع جنگلي توده هاي آميخته در راستاي حفاظت و حمايت از تنوع گونه اي مورد حمايت قرار گيرد و در بلندمدت توده هاي خالص به سمت آميخته سوق داده شوند.

http://پردیس فناوری کیش_ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت ومدیریت_ گرون محیط زیست