ساختار های تصمیم گیری پایتون if…else

ساختار های تصمیم گیری پایتون if…else

 

If  به معنای اگر  است و else به معنای “وگرنه و در غیر این صورت“. یعنی اگر شرطی برقرار بود کاری را که به آن محول می کنید انجام دهد. و در غیر این صورت کار دیگری را شروع کند.

 

نحوه نگارش دستور if…else

طبق قطعه کد بالا، دستور if…else عبارت شرطی test expression را مورد ارزیابی قرار می دهد و تنها زمانی، بدنه دستور if را اجرا می کند که حاصل این ارزیابی True باشد. و در صورت False بودن نتیجه، دستورات بلوک else اجرا می شود. به وسیله تورفتگی ها به راحتی می توان دستورات بلوک if  و else را از هم تفکیک نمود.

فلوچارت دستور if…else

مثال هایی از دستور if…else

برنامه زیر مثبت یا منفی بودن یک عدد را مورد بررسی قرار داده و پیغام مناسبی را نمایش می دهد. مثلا از آن جا که در قطعه کد زیر، برابر ۳ است پس شرط بزرگ تر بودن از صفر یا برابری با آن را دارد در نتیجه بدنه دستور if اجرا شده و بدنه دستور else نادیده گرفته می شود و در خروجی چاپ می شود که عدد مثبت یا برابر صفر است. اما اگر مقدار متغیر num برابر با -۵ باشد یعنی شرط ما برقرار نیست در نتیجه این بار بدنه دستور  if نادیده گرفته شده و به جای آن بدنه دستور  else اجرا می شود و به تبع آن در خروجی پیغام منفی بودن این عدد نمایش داده می شود.