ساخت فرم در HTML

ساخت فرم در HTML

ما از فرم‌ها در صفحات وب برای جمع‌آوری اطلاعات کاربران استفاده می‌کنیم. کاربر اطلاعاتی را در فرم‌ها نوشته و این اطلاعات برای پردازش به سمت سرور ارسال می‌شوند.
برای ساخت فرم از تگ <form> در HTML استفاده می‌شود:

<form>

elements

</form>

 

درون تگ form تگ‌های input قرار می‌گیرند. تگ input یک فیلد برای ورود اطلاعات ایجاد می‌کند. inputها می‌توانند فیلدهایی از نوع ورودی متنی باشند، چک لیست‌ باشند یا دکمه‌ی ارسال فرم را ایجاد کنند.

 

معرفی input

 

تگ <input> برای ایجاد فیلدهای یک فرم استفاده می‌شود. در واقع خود تگ form ‌خروجی قابل نمایشی برای کاربران ندارد و این تگ‌های input هستند که به کاربر نمایش داده می‌شوند و کاربران باید از آنها برای درج اطلاعات استفاده کنند.
به کمک صفت type  می‌توانیم نوع این تگ را مشخص کنیم:

نوع Input توضیحات
<input type=”text”> نمایش ورودی متن تک‌خط
<input type=”radio”> نمایش گزینه‌های انتخابی با قابلیت فقط یک انتخاب
<input type=”checkbox”> نمایش گزینه‌های انتخابی با قابلیت چندانتخابی
<input type=”submit”> نمایش دکمه ارسال فرم
<input type=”button”> نمایش یک دکمه‌ی قابل کلیک

 

در تصویر زیر خروجی هرکدام از این نوع typeها را می‌توانید مشاهده کنید:

روش ساخت فرم در HTML

 

باتوجه به توضیحات بالا به راحتی با استفاده از inputهای مختلف می‌توانیم یک فرم ایجاد کنیم:

<form>

  <label for=”fname”>نام:</label>

  <input type=”text” id=”fname” name=”fname”>

  <label for=”phone”>شماره تماس:</label>

  <input type=”text” id=”phone” name=”phone”>

<input type=”submit” value=”ارسال”>

</form>

خروجی کد بالا فرم زیر است: