سيستم اطلاعات مديريت(MIS)

تعريف سيستم اطلاعات مديريت(MIS)


پردیس فناوری کیش_ طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_ گروه مدیریت و گروه مهندسی و صنعتی


سيستمي است كه جمع آوري، كنترل و پالايش داده هاي مورد نياز سازمان را بر عهده داشته و با به كارگيري روش هاي مناسب هر سازمان ، اطلاعات پالايش شده را به منظور تصميم ، برنامه ريزي و كنترل كليه فرايندها در اختيار سطوح مختلف مديران قرار مي دهد را سيستم اطلا عات مديريت (MIS) مي نامند.
MIS طرحي است كه با تفكيك سيستمها و روش هاي موجود در هر سازمان به دو گروه زيرتقسيم ميكند :
۱٫ پشتيباني : شامل سيستمهاي مالي، اداري، پرسنلي، بازرگاني ….
۲٫ عملياتي : شامل سيستمهاي توليد ، خدمات ، مهندسي ……
عوامل مورد بررسي جهت رفع محدوديتها سازمان و افزايش راندمان :
• تركيب عمومي سازمان در ارتباط با عوامل خارجي
• كنترل منابع و نيروي انساني
• كنترل توليد/ خدمات
• فرايندها ي سازماني

مزاياي پياده سازي MIS :

• تسلط سيستم بر كليه روش ها و رويه هاي سازمان
• ايجاد ساختارهاي مناسب تصميم گيري
• يكپارچگي ارتباطي كليه سيستمها
• افزايش بهره وري بيشتر در سازمان
• جلوگيري از تكرار بيهوده اطلاعات
• سهولت و سرعت دست يابي به اطلا عات متفرق در يك نگاه
• ايجاد زير بناي اوليه جهت پياده سازي كه شامل:
۱٫ سيستمهاي پشتيباني تصميم
۲٫ سيستمهاي برنامه ريزي استراتژيك

مبناي اطلاعاتي تصميم گيري:

مديران رده بالا در سازمان هاي بزرگ اصولا به اطلاعاتي زير براي اداره موقت سازمان خود نياز دارند:
۱٫ نوع تصميمي كه بايستي اتخاذ شود اعم از اينكه تصميم Structured و يا UnStructured باشد.
۲٫ سطح سازماني كه مدير در راس آن قرار گرفته
۳٫ آمار و تحليل هايي كه خصوصا در مورد گلوگاه هاي سازمان است.
مدير در هر سطح سازمان نيازمند داده ها و اطلاعات خاصي است:
• اهداف را مشخص كرده و نسبت به تعديل و ارزشيابي آن ها اقدام كند
• طرح ها و استانداردها را آماده نموده ، آغاز به عمل نمايد
• كارايي واقعي را اندازه گيري كند
• نتايجي را كه بدست خواهد آمد از قبل براورد نمايد

روش هاي بدست آوردن اطلاعات توسط مديران:

• اتخاذ تدابير لازم جهت كسب اطمينان از وجود فاكتورهاي موفقيت
• تعيين امكان پيش بيني عوامل حياتي موفقيت
• تعيين عوامل مهم موفقيت
• تعيين نمايد كه براي هر عامل حياتي ، چه مقدار از براوردها عملا تحقق خواهد يافت
اطلاعات مديران بايد:
• صحيح و دقيق باشد
• بموقع و بدون تاخير باشد
• كامل و خالي از نقص باشد
• موجز و مختصر باشد
طراحي MIS اغلب متاثر از مفاهيم ذهني مديريت ارشد است
طراح MIS وظيفه دارد جريان اطلاعات را تا جايي هدايت كند كه سبب پشتيباني تصميمات ستادي بشود.
طرح ريزي كلي (MIS Master Plan) بر اساس:
• اهداف كوتاه مدت
• اهداف بلند مدت
• در نظر گرفتن كنترل هاي مورد نياز
پديد مي آيدتا اهداف مد نظر مديريت با حد اكثر كارايي تامين گردد.

اثرات MIS در عمل:

• آگاهي يافتن سريع نسبت به مشكلات ، مسائل و فرصت ها
• افزايش فرصت جهت پرداختن به طرح ريزي
• جدا شدن از مشكلات كوچكتر و پرداختن به مشكلات اساسي
• اخذ تصميمات صحيح و به موقع
جايگاه و كاربرد MIS در امور توليدي:
توليد محصول عموما به پديد آوردن كالاي جديد از مواد خام و يا نيمه ساخته اطلاق ميگردد.
فرايندهاي توليدي كه نيازمند اطلاعات ميباشند :
• طراحي محصول
• طراحي تسهيلات
• توليد
• اتخاذ تصميمات در واحدهاي توليدي
فرايندهاي توليد:
• زمان بندي توليد
• عمليات فيزيكي توليد
• تعيين سطوح موجودي انبار
منابع اطلاعات مديريت جهت تصميم گيري در توليد:
۱٫ داده ها يتوليد
۲٫ داده هاي انبار داري
۳٫ داده هاي تامين كننده مواد اوليه
۴٫ اطلا عات پرسنلي
۵٫ داده هاي نيروي كار
۶٫ داده هاي خارج سازمان
۷٫ مشخصات مهندسي
۸٫ اطلا عات بازار يابي

جايگاه و كاربرد MIS در امورمالي:

بازوي عملياتي سازمان در رسيدن به طرح هاي اقتصادي منتج از سرمايه گذاري مي باشد
• آگاهي از وضعيت اقتصادي سازمان
• آگاهي از وضعيت نقدينگي سازمان
• آگاهي از وضعيت سرمايه گذاري سازمان
• آگاهي از وضعيت شاخص هاي توسعه اي سازمان
• آگاهي از قيمت تمام شده محصولات سازمان نسبت به فرايندهاي توليد
با ايجاد MIS دسترسي به كليه اطلاعات گفته شده ممكن ميگردد و در نتيجه وظايف اصلي امور مالي به طور موثري تسهيل ميگردد.
جايگاه و كاربرد MIS در اموربازار يابي:
• چه توليد كنيم؟
• به چه قيمتي بفروشيم؟
• چه استراتژي براي ارتقاء محصولات انتخاب كنيم؟
• چه كانال هاي توزيعي مناسب هستند؟
كه اين مسائل با استتفاده از منابع اطلا عاتي زير بدست مي آيند:
شبكه توزيع
بررسي و تحقيقات بازار
وضعيت و استراتژي رقبا
محيط خارجي سازمان

برای دنبال کردن کانال تلگرامی همایش کلیک کنید