شرکت حسابرسی چیست

شرکت حسابرسی چیست و چه فعالیتی انجام می دهد؟

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

شرکت ها و موسسات حسابرسی شرکت هایی هستند که به بررسی و ارزیابی صورت های مالی، شواهد مالی و … به منظور جلوگیری از تقلب، اشتباه و … در شرکت ها و موسسات می پردازند. این فرآیند توسط حسابرسان خبره باید انجام گیرد و شرکت حسابرسی در قبال ارائه این خدمات هزینه مشخصی دریافت می کند. البته این فرآیند ها می تواند به واسطه استخدام حسابرسی نیز انجام شوند، ولی معمولا شرکت ها و موسسات از خدمات شرکت ها و موسسات حسابرسی بهره می برند.