صفت Autofocus در HTML

صفت Autofocus در HTML

صفت autofocus  یک صفت بولی ( Boolean )  می باشد، با استفاده از این صفت میتوان مشخص کرد که کدام عنصر بلافاصله بعد از لود صفحه فوکوس شود. (یعنی اشاره گر ماوس بروی آن قرار گیرد)

مثال از صفت Autofocus در HTML

مثال شماره ۱ : ( استفاده در تگ Button )

<body>

<button type=”button”>دکمه شماره ۱</button>

<button type=”button”>دکمه شماره ۲</button>

<button type=”button” autofocus>دکمه شماره ۳</button>

<button type=”button”>دکمه شماره ۴</button>

</body>

مثال شماره ۲ : ( استفاده در تگ Input )

<body>

<form action=”files/test.php”>

  نام: <input type=”text” name=”fname”><br>

  فامیلی: <input type=”text” name=”lname” autofocus><br>

  ایمیل : <input type=”email” name=”email”><br>

  <input type=”submit” value=”ارسال”>

</form>

</body>

 

مثال شماره ۳ :( استفاده در تگ Select )

 

<body>

<select autofocus>

  <option value=”blue”>آبی</option>

  <option value=”red”>قرمز</option>

  <option value=”green”>سبز</option>

  <option value=”yellow”>زرد</option>

</select>

</body>