صفت Wrap در HTML

صفت Wrap در HTML

 

صفت wrap  صفتی است که در تگ Textarea مورد استفاده قرار میگیرد و میتواند مشخص کند که محتوای متنی موجود در این تگ در هنگام ارسال داده ها (از یک فرم به سرور) چگونه باشند.

این صفت ۳ مقدار میتونه بپذیره :

  • Soft: محتوای تگ Textarea در هنگام ارسال به سرور بصورت عادی (بدون فاصله ها, سطر جدید و..) نمایش داده می شود. (این گزینه بصورت پیش فرض فعال می باشد)
  • hard : محتوای تگ Textarea در هنگام ارسال به سرور بصورت سخت/پیچیده (با محاسبه فاصله ها, سطر جدید و..) نمایش داده می شود.
  • Off: محتوای تگ Textarea بطور کامل در یک خط بصورت عرضی نمایش داده می شود.

 

مثال از صفت Wrap در HTML

مثال شماره ۱ : با مقدار Soft

<body>

<textarea rows=”2″ cols=”20″ wrap=”soft”>

My Name Is Sadegh Asadi. Whats Your Name?

</textarea>

</body>

 

مثال شماره ۲ :‌ با مقدار Hard

 

<body>

<textarea rows=”2″ cols=”20″ wrap=”hard”>

My Name Is Sadegh Asadi. Whats Your Name?

</textarea>

</body>

 

مثال شماره ۳ : با مقدار OFF

 

<body>

<textarea rows=”2″ cols=”20″ wrap=”off”>

My Name Is Sadegh Asadi. Whats Your Name?

</textarea>

</body>