آلودگی صوتی

http://پردیس فناوری کیش _ طرح ملی مشاوره _ متخصصین صنعت ومدیریت _ گروه محیط زیست

آلودگی صوت:

 آلودگی صوت عبارت است :  پخش و انتشار هر گونه   ارتعاش و صوتی   ، بیش از حد مجاز و مقرر در فضای بازغیر سرپوشیده است.

حد مجاز آلودگی صوتی که استاندارد آلودگی صوتی هم نامیده می شود، عبارت است از میزان و مشخصات ویژه ای که با توجه به اصول حفاظت محیط زیست و بر مبنای واحد اندازه گیری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی وفضای مورد انتشار و محیط های مختلف تعیین می شود.
واحد اندازه گیری صدا یا صوت ” دسی بل” می باشد.
عامل آلودگی صوتی که به اختصار عامل آلودگی نیز نامیده می شود.

 هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود یا به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی دیگر برعهده داشته و یا شخصا به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است.

منابع و کانونهای آلودگی صوتی :

منابع متحرک:

 حمل و نقل عمومی ، خودروهای سواری، موتورسیکلت ها، حمل ونقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل زمینی(مترو)

منابع ثابت:
نیروگاهها، پالایشگاه ها، کارخانه ها، کارگاهها، فرودگاهها، پایانه های حمل و نقل ، توقفگا ههای دائمی وسائط حمل و نقل عمومی، تعمیرگاههای وسائط نقلیه موتوری، بندرها، میادین تیر، ژنرتورها و موتورهای تولید برق   است.

آلودگی صوتی :

یکی ازمعضلات مدیریت شهری دربخش حفاظت محیط زیست آلودگی صدا است.

اگرچه صدا دارای اثرات نامطلوب جسمی و روحی و اجتماعی است و درخصوص پیشگیری و کنترل آن اتفاق نظر وجود دارد.

اما به طور اجنتناب ناپذیری در محیط زیست و محیط کار صوت تولید و منتشر می گردد.

به طوری که حتی درکشورهای توسعه یافته صنعتی هنوز هم یکی از معضلات عمده مدیریت زیست محیطی شهری را موضوع آلودگی صدا تشکیل می دهد.

علاوه بر مخاطراتی که برای مواجهه با صدا برشمرده اند، وجود آلودگی

صوتی درمحیط دلیل اتلاف انرژی توسط منابع مختلف شهری وصنعتی است .

ازدیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی نیز باید این موضوع مد نظر قرار گیرد.