عملیات حسابداری

عملیات حسابداری

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

عمليات حسابداري به ترتیب عبارت اند از:

۱ جمع آوري اطلاعات مالي
۲ تجزيه و تحليل معاملات و عمليات مالي
۳ ثبت معاملات و عمليات مالي در دفتر روزنامه )ورود اطلاعات اوليه(
۴ نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر كل
۵ تهيۀ تراز آزمايشي )اصلاح نشده(
۶ اصلاح و تعديل حساب هاي دفتر كل )ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر كل(
٧ تهیۀ تراز آزمایشی اصلاح شده
٨ تهيۀ صورت سود و زيان و صورت تغ ييرات سرمايه
٩ بستن حساب هاي موقت )انجام ثبت هاي مربوط به بستن حساب هاي موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر كل(
۱۰ تهيۀ تراز آزمايشي )اختتامي(
۱۱ تهيۀ ترازنامه و بستن حساب های دائمی