قانون مالیات‌های مستقیم

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

قانون مالیات‌های مستقیم

بدون تردید بخش حسابداری هر واحد اقتصادی در مرحله‌ای از فعالیت خود، با مالیات و قوانین آن ارتباط پیدا می‌کند. از جمله این موارد مالیات حقوق پرسنل، مالیات اجاره، مالیات عملکرد و … می‌باشد. در بسیاری از موارد حسابداران باید در خصوص مسائل مالیاتی تصمیم‌گیری نموده و به بهترین روش، منافع واحد اقتصادی خود را حفظ کنند. درضمن یکی از بهترین منابع درآمد برای حسابداران، فعالیت در زمینه مسائل مالیاتی اعم از مشاوره مالیاتی و تهیه و تنظیم اظهارنامه می‌باشد. منبع مورد استفاده در این مورد، قانون مالیات‌های مستقیم کشور می‌باشد. آشنایی با قانون مالیات‌های مستقیم لازمه کار یک حسابدار حرفه‌ای می‌باشد، به‌ویژه با توجه به تغییراتی که در قانون مالیات‌های کشور طی سال گذشته انجام شده و سهم بیشتری بابت مالیات در درآمدهای کشور در نظر گرفته شده است.