ماهیت ماندۀ حساب ها

ماهیت ماندۀ حساب ها

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

حساب های هر مؤسسه را مي توان به دو گروه کلی طبقه بندی کرد. یک گروه حسا بهای سود و زیانی هستند که شامل درآمدها و هزینه های مؤسسه مي باشد. ماندۀ حساب درآمد در پایان دوره شامل تمامی درآمدهايی است که مؤسسه طی دوره تحصیل کرده است.
مانده حساب هزینه نیز در پایان دوره شامل كليۀ هزینه هايی است که طی دوره به مؤسسه تحمیل شده است. حساب درآمد دارای ماهیت بستانکار و هزینه ها دارای ماهیت بدهکار است.