متدها (Methods) در زبان برنامه‌نویسی سی شارپ‌

متدها (Methods) در زبان برنامه‌نویسی سی شارپ‌

 

یک متد به عنوان مجموعه‌ای از عبارات و کدها شناخته می‌شود. در زبان برنامه‌نویسی C# هر کلاس حداقل یک متد به نام Main دارد که در اکثر مثال ها و برنامه‌ها با آن آشنا شدید. متدها همواره به صورت زیر مورد استفاده قرار می‌گیرند:

  • تعریف یک متد
  • فراخوانی یک متد

یعنی باید ابتدا یک متد را تعریف کرد و سپس آن را درون مجموعه‌ی کدهای خود فراخوانی کنیم.

تعریف متد (Method)

 

در زبان برنامه‌نویسی سی شارپ متدها به شیوه زیر تعریف می‌شوند:

<Access Specifier> <Return Type> <Method Name>(Parameter List)

{

   Method Body

}

 

برای هر المان موجود در ساختار فوق یک تعریف ارائه می‌دهیم:

 

Access Modifier: به عنوان یک تعیین سطح دسترسی برای متغییرها و متدها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Return type: یک متد معمولا یک مقدار را باز می‌گرداند. مقداری که بازگردانده می‌شود دارای یک نوع است و آن نوع در این محل نوشته می‌شود. اگر یک متد هیچ مقداری را باز نگرداند از نوع void تعریف می‌شود.

Method name: به عنوان یک نام واحد برای متد شناخته می‌شود. این نام به بزرگ و کوچک بودن حروف حساس است. یعنی متدی با نام Name و متدی با نام name با یکدیگر متفاوت هستند. معمولا متدها را با ساختار camelCase تعریف می‌کنند مثلا متد getValue .

 

فراخوانی متد‌ها در C#

 

می‌توان یک متد را فراخوانی نام آن از یک کلاس در دسترس داشت و مقادیر مختلفی را به عنوان آرگومان به آن ارسال و از ان استفاده کرد. به مثال زیر توجه کنید:

using System;

namespace CalculatorApplication

{

   class NumberManipulator

   {

      public int FindMax(int num1, int num2)

     {

         /* local variable declaration */

         int result;

                  if (num1 > num2)

          result = num1;

     else

            result = num2;

        return result;

      }

     static void Main(string[] args)

   {

         /* local variable definition */

       int a = 100;

       int b = 200;

     int ret;

         NumberManipulator n = new NumberManipulator();

          //calling the FindMax method

        ret = n.FindMax(a, b);

         Console.WriteLine(“Max value is : {0}”, ret );

         Console.ReadLine();

      }

   }

}

 خروجی این مثال به صورت زیر خواهد بود:

Max value is : 200