متقاضيان استفاده از خدمات حسابرسی عملياتی

متقاضيان استفاده از خدمات حسابرسی عملياتی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

حسابرسي عملياتي نوعي خدمات مشاوره است که در اختيار مديران سطوح مختلف سازمان در بخش هاي عمومي و خصوصي قرار مي گيرد

بخش عمومي

فعاليت هاي گسترده حسابرسان موسسات حسابرسي و ديوان محاسبات در کشورهاي داراي بخش عمومي وسيع.

تاکيد در بخش عمومی کشورهای جهان = استفاده بهينه از منابع موجود

بخش خصوصي

استفاده مديران بخش خصوصي براي ارتقاي مديريت خود.

 تاکيد در بخش خصوصی کشورهای جهان = خلاقيت, نوآوری, افزايش توان مديريت, بهبود سيستم ها و رفع موارد ضعف

بررسي علل تمايل روزافزون مديران براي دريافت خدمات حسابرسي عملياتي نشان مي دهد که دو موضوع زير بستر مناسبي براي انجام حسابرسي عملياتي فراهم کرده است:

.۱هدايت مديران براي توجه بيشتر به رعايت صرفه اقتصادي، کارايي و اثربخشي.

.۲ارتقاي تجربيات حسابرسان مستقل در زمينه تشخيص و يافتن واقعيت هاي موجود در حسابرسي مالي، مشاوره مديريت و ارائه رهنمودهاي لازم به مديران.