مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی

پردیس فناوری کیش-دپارتمان مالی و اقتصادی

مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورت های مالی

گزارش حسابرس باید شامل بخشی با عنوان مسئولیت هیئت مدیره (یا ارکان مشابه آن) در قبال صورت های مالی باشد. در این بخش از گزارش حسابرس، مسئولیت های اشخاصی که در قبال تهیه صورت های مالی مسئولیت دارند ، توصیف می شود. عموماً این مسئولیت به عهده هیئت مدیره  واحد تجاری یا ارکان مشابه آن است.

 برای توصیف مسئولیت، در گزارش باید تصریح شود که هیئت مدیره مسئول تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری است ؛ این مسئولیت از جمله شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.

هدف هایی اصلی حسابدار عبارتند از:

۱٫ اظهارنظر نسبت به صورت های مالی ، براساس ارزیابی نتایج به دست آمده از شواهد حسابرسی کسب شده.

۲٫ ارائه اظهارنظر به صورت شفاف در قالب یک گزارش کتبی ، همراه با توصیف مبنای آن.